Evalueren

In deze fase start de evaluatie. Als het goed is, is de afgelopen maanden doorlopend gemonitord hoe de veranderingen zijn gevallen bij zowel spelers als andere betrokkenen. Het is belangrijk al die feedback nu te bundelen en een slotevaluatie uit te voeren. 

Meer weten

Reflecteren en bijsturen

Met alle verzamelde input van de betrokkenen kan een start gemaakt worden met een aangescherpt projectplan voor het komende seizoen.

Meer weten

Communicatie en voorbereiding nieuwe seizoen

Als alle evaluatiepunten zijn verwerkt en alles staat in de startblokken voor het nieuwe seizoen, kan dat gecommuniceerd worden naar het bestuur, de voetballers, trainers en andere betrokkenen. 

Meer weten

Ondersteuning nodig? Mail ons voetbalontwikkeling@knvb.nl

In deze fase start de evaluatie. Als het goed is, is de afgelopen maanden doorlopend gemonitord hoe de veranderingen zijn gevallen bij zowel spelers als andere betrokkenen.

Het is belangrijk al die feedback nu te bundelen en een slotevaluatie uit te voeren. Vraag betrokkenen dan naar hun mening ten aanzien van de veranderingen zelf, maar vooral ook naar het proces, de samenwerking en de onderlinge communicatie de afgelopen maanden.

Evaluatiemethodes

  • Enquête. Hiermee kun je meerdere personen op een systematische manier bevragen over een groot aantal onderwerpen. Enquêtes kun je mondeling, telefonisch, schriftelijk, per mail of via internet afnemen. Het is een goedkope methode en de dataverwerking is eenvoudig. Wil je een online evaluatie maken en verzenden? Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de gratis online tool www.enquetesmaken.com of Google formulieren.

  • Open interview. In het interview stel je vragen over een aantal thema's. Zo kun je meningen, ideeën en motieven onderzoeken. Je kunt mensen persoonlijk interviewen of in een groep. Interviews zijn flexibel, breed toepasbaar en leveren veel informatie op. Het nadeel is dat ze tijdrovend zijn en dat de resultaten soms lastig te interpreteren zijn.

  • Observatie. Geschikt om een snelle en realistische indruk van de huidige situatie te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld bij trainingen en wedstrijden langsgaan. Het nadeel is dat het een dure en tijdrovende methode is en dat het verwerken van de data bewerkelijk is.

Met de verzamelde input vanuit alle betrokkenen kan gewerkt worden aan een projectplan voor het komende seizoen. Waar moeten accenten verlegd worden, waar moet meer aandacht aan besteed worden en waar is meer of juist minder ondersteuning nodig? 

In deze fase is het noodzakelijk om te reflecteren op het projectplan en de projectgroep. Dat kun je doen door de volgende vragen te beatwoorden:

  • Wat waren doel, resultaat en gewenst effect van het project? Hebben we dat bereikt?
  • Welke relevante ontwikkelingen hebben zich voorgedaan waar we in de toekomst rekening mee moeten houden?
  • Welke lessen hebben we geleerd rondom de projectbeheersing? (tijd, geld, kwaliteit)
  • Is gedurende het project goed ingespeeld op behoeften vanuit de omgeving of is strak vastgehouden aan het oorspronkelijke plan?
  • Hoe verliep de communicatie en besluitvorming? Binnen de projectgroep, maar ook richting/ tussen bestuur, kader en leden.
  • Was de samenstelling van de projectgroep goed? Waren taken en verantwoordelijkheden duidelijk en heeft iedereen een maximale bijdrage kunnen leveren?
  • Wat zou de rol en samenstelling van de projectgroep in de toekomst kunnen zijn?

Tot slot kan het interessant zijn om contact te leggen met andere verenigingen die een vergelijkbare verandering hebben doorgevoerd. Wat zijn hun tips en tops, wat kun je van elkaar leren? Ken je geen verenigingen die een vergelijkbaar traject hebben doorgemaakt? Stuur dan een mail aan voetbalontwikkeling@knvb.nl, de medewerkers van de KNVB kunnen je in contact brengen met andere verenigingen. 

Als alle evaluatiepunten zijn verwerkt en alles staat in de startblokken voor het nieuwe seizoen, kan dat gecommuniceerd worden naar het bestuur, de voetballers, trainers en andere betrokkenen.

Je kunt daarvoor verschillende middelen aanwenden. Denk aan een presentatie aan het bestuur, een inloopavond voor leden en ouders, het versturen van een nieuwsbrief, een artikel op de site of in het clubblad en bijeenkomsten voor trainers.