KNVB Jaarverslag 2018/'19

Medewerkers

In dit verslag zijn enkel medewerkers met een vaste arbeidsomvang (fulltime / parttime) opgenomen. Medewerkers met een flexibel arbeidscontract zijn in dit verslag uitgesloten, onder wie oproepkrachten, spelers nationale elftallen, auditoren, (assistent-) scheidsrechters betaald voetbal.


Dit boekjaar toont een stijging van het aantal medewerkers (headcounts) ten opzichte van 2017/'18 (van 467 naar 491). Deze stijging komt vooral door uitbreiding binnen de afdeling Voetbal. Daarnaast speelt het omzetten van nulurencontracten naar parttime dienstverbanden (onder meer bij de vertegenwoordigende elftallen en de KNVB Academie) een rol. Door de veranderende wetgeving zullen we nulurencontractanten steeds vaker een parttime dienstverband (moeten) aanbieden.


Het ziekteverzuim is gedaald van gemiddeld 2,46% (2017-2018) naar 2,38% dit boekjaar. De KNVB blijft daarmee opnieuw ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,1% (bron: CBS, branche cultuur, sport en recreatie).


In de cao Sport hebben sociale partners afgesproken dat minimaal 1% van de totale loonsom wordt besteed een opleidingen, inzetbaarheid en deskundigheidsbevordering. De KNVB hecht zeer aan de ontwikkeling van zijn medewerkers en begroot daarom ruimer voor personeelsopleiding. Dit boekjaar is het budget niet volledig opgegaan maar voldoen we wel aan de gestelde norm vanuit de cao.


Aantal medewerkers


Toelichting bij grafiek: In het Financieel Jaarverslag wordt de term FTE gehanteerd; het aantal FTE komt niet overeen met het aantal medewerkers. FTE is een volledige formatieplaats en kan ook ingevuld worden door meerdere parttime medewerkers of medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding.

Verhouding man/vrouw

Verdeling dienstbetrekking

Verhouding soort arbeidsovereenkomst

Gemiddeld aantal dienstjaren

Gemiddelde leeftijd

Verzuimpercentage (incl. zwangerschapgerelateerd verzuim)

Medewerkers

HR-beleid

Lees verder

Medewerkers

Wet- en regelgeving

Lees verder

Organisatie

Governance

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2018/'19

HR-Beleid

De afdeling HR start dit seizoen met een aantal grote projecten: nieuwe cao Sport, de aanpassing van het functiehuis, het opzetten van een nieuw beloningsbeleid, de aanscherping van het beoordelingsbeleid, aanpassingen in het mobiliteitsbeleid en een nieuw cultuurprogramma waarin leiderschap centraal staat.


Cao Sport

De sociale partners bereiken een akkoord over de nieuwe cao Sport. De nieuwe cao is afgesloten voor een periode van twee jaar en is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2019. Binnen de cao zijn afspraken gemaakt over onder meer loonontwikkeling. Voor de KNVB betekent dit dat er zowel per 1 januari 2019, als per 1 januari 2020 een salarisverhoging plaatsvindt van 2%. Individuele sportorganisaties krijgen in deze cao meer ruimte om, in samenspraak met de OR, eigen arbeidsvoorwaardenbeleid te ontwikkelen. Daarnaast wordt met een pilot gewerkt aan het thema duurzame inzetbaarheid.


Voor een aantal (oproep)functies geldt in de nieuwe cao een verkorte onderbrekingsperiode van meer dan drie maanden in plaats van meer dan zes maanden. Dit biedt de KNVB de mogelijkheid om (net als voorheen) te werken met contracten voor de duur van negen maanden gedurende het voetbalseizoen.


HR-projecten

De afdeling HR start dit seizoen met een aantal grote projecten: de aanpassing van het functiehuis, het opzetten van een nieuw beloningsbeleid en de aanscherping van het beoordelingsbeleid. De aanleiding voor de start van deze projecten is tweeledig:

Lang bestond de KNVB uit twee aparte business units die redelijk los van elkaar hebben geopereerd. Dit heeft onder meer geleid tot een wildgroei aan functies. Daarnaast zijn er verschillen ontstaan in de wijze waarop functies worden beschreven en op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De KNVB is op een punt gekomen dat deze verschillen niet meer uitlegbaar zijn. Er is een grote behoefte aan versimpeling en harmonisatie.


Daarnaast verandert de wereld om de KNVB snel. De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt, zorgen ervoor dat traditioneel handmatig werk steeds meer wordt geautomatiseerd. Daarnaast is het in tijden van economische voorspoed en vergrijzing, voor een maatschappelijke organisatie als de KNVB steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden en te binden. Om dit goed in te vullen is er behoefte aan een dynamischer personeelsbestand en arbeidsvoorwaarden die passen bij wat er elders in de markt te krijgen is.


Komend seizoen worden alle functies binnen de KNVB zoveel mogelijk geclusterd en ondergebracht in zogenaamde functiefamilies. Vervolgens zal er een benchmark worden uitgevoerd om te zien hoe de KNVB zich verhoudt tot de markt. Daarnaast is er de wens om te komen tot een overzichtelijker pakket aan arbeidsvoorwaarden, met minder uitzonderingen dan in de huidige situatie. En tot slot wordt ook de beoordelingssystematiek aangepakt, waarbij zowel wordt gekeken naar het beleid als het systeem.


Cultuurprogramma

Dit seizoen staat in de KNVB-cultuurbeweging (de KNVB, daar wil je bij horen) leiderschap centraal. We hebben gezamenlijk vorm en inhoud gegeven aan het geven van leiding. Er is een leiderschapstraject opgezet voor ongeveer 25 leidinggevenden die rechtstreeks rapporteren aan een directielid (zogenoemde eerstelijns managers). In een viertal sessies zijn leiderschapcompetenties gedefinieerd en verder vormgegeven. Ook heeft deze groep in kleinere groepjes intervisiesessies gehouden, waarin persoonlijke aandachtsgebieden aan de orde kwamen. Voor alle leidinggevenden binnen de KNVB (circa 60 personen) is gewerkt aan het versterken van leidinggevende kwaliteiten. Onderwerpen die tijdens themasessies aan bod zijn geweest zijn bijvoorbeeld beoordelen, het nieuwe werken (onder meer over leidinggeven op afstand) en het toepassen van verschillende leiderschapsstijlen.


Mobiliteit

Sinds januari 2019 hebben we een nieuwe mobiliteitspartner. Ook hebben we het leasebeleid en de reiskostenregeling herzien. De leaserijder heeft meer keuzevrijheid gekregen. Daarnaast is er een aantal functies vastgesteld die, vanwege de hoeveelheid zakelijke kilometers, standaard recht heeft op een leaseauto.


De verschillende reiskostenregelingen zijn teruggebracht naar één regeling, waarbij onderscheid is gemaakt tussen het vergoeden van woon-werkkilometers en dienstreizen. Daarnaast is er een pilot gestart waarbij medewerkers gebruik kunnen maken van een NS-business card.


Verder is er blijvende aandacht voor slimmere werkafspraken: door thuiswerken en beter gebruik van bestaande (digitale) vergadervoorzieningen, kunnen we het totale aantal kilometers reduceren. Dit draagt tevens bij aan onze duurzaamheidsdoelstelling. 

KNVB Jaarverslag 2018/'19

Wet- en regelgeving

WAB en DBA

Binnen de KNVB blijft het aantal medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding (onder anderen freelancers en oproepkrachten) hoog in vergelijking met de medewerkers met een parttime of fulltime dienstverband. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 en de blijvende onduidelijkheid betreffende de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), blijft de KNVB onveranderd terughoudend bij de keuze voor het soort en duur van een dienstverband. Arbeidsrechtelijke, fiscale en financiële risico’s en daarnaast de onzekerheid ten aanzien van de wetaanpassingen blijven grote invloed uitoefenen op beleidsmatige keuzes. In de strategische personeelsplanning zal de KNVB keuzes blijven maken in een vaste en flexibele schil.

KNVB Jaarverslag 2018/'19

Governance

Verenigings­structuur KNVB

De verenigingsstructuur van de KNVB ziet er als volgt uit:


Bondsbestuur

Op 27 mei is Just Spee tijdens een speciale bondsvergadering benoemd tot de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. In december 2019 volgt hij Michael van Praag op, die dan vanwege het bereiken van zijn maximale zittingstermijn aftreedt. Na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure komt hij volgens de door de bondsvergadering ingestelde selectiecommissie van de in totaal zeventig kandidaten als meest geschikte kandidaat naar voren. Dit advies wordt overgenomen door het bondsbestuur en hij krijgt de steun van de bondsvergadering. De andere kandidaat op wie gestemd kon worden, is Pieter de Waard die door twaalf bondsafgevaardigden kandidaat was gesteld.  
Naast de bondsvoorzitter nemen Eric Gudde (directeur betaald voetbal), Jan-Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) en Gijs de Jong (secretaris-generaal) zitting in het bondsbestuur.


Raad van commissarissen betaald voetbal

De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan van de sectie Betaald Voetbal. In het seizoen 2017/’18 is een nieuwe vijfkoppige RvC benoemd bestaande uit Jan Smit (voorzitter), Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Erik Mulder.


Erik Mulder is per 15 juni 2019 bij FC Groningen aan de slag gegaan als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Aangezien dit niet te combineren is met zijn werk als lid van de Raad van Commissarissen betaald voetbal bij de KNVB, is hij gestopt met laatstgenoemde functie. Mulder was sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen betaald voetbal. In december 2018 legde hij deze functie al tijdelijk neer vanwege zijn rol in de selectiecommissie van FC Groningen, die op zoek ging naar een nieuwe algemeen directeur en technisch directeur. De RvC heeft een geschikte kandidaat gevonden voor de vacature in de persoon van Jeroen Slop. Jeroen Slop is ruim twintig jaar financieel directeur van Ajax en legt deze functie per 1 juli neer. Per deze datum gaat hij aan de slag bij de RvC BV.


Algemene vergadering betaald voetbal

De algemene vergadering van de sectie betaald voetbal (AVBV) bestaat uit 34 afgevaardigden van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s), twee door de centrale spelersraad aangewezen stemgerechtigden en één door de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigde.


Raad van toezicht amateurvoetbal

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de sectie amateurvoetbal. Hassan Bettani treedt in december 2018 toe tot de Raad van Toezicht amateurvoetbal van de KNVB. De Amsterdammer wordt door de ledenraad benoemd tot lid van het toezichthoudende orgaan van het amateurvoetbal en tijdens de bondsvergadering officieel aangesteld. Bettani volgt Huub Wieleman op, waardoor de Raad van Toezicht uit vijf leden blijft bestaan. De raad bestaat verder uit Pier Eringa (voorzitter), Jos Vranken, Tjienta van Pelt en Albert van Wijk.


Ledenraad amateurvoetbal

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het amateurvoetbal een nieuwe ledenraad. Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hun in de ledenraad amateurvoetbal komt te zitten. Uit ruim tachtig kandidaten werden dertig mensen gekozen. De ledenraad amateurvoetbal is de algemene vergadering van de sectie en zorgt ervoor dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht bij de verenigingen en leden staat. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.


Organisatie­structuur KNVB

De interne organisatiestructuur van de KNVB ziet er als volgt uit:Directie

In het seizoen 2017/’18 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd, met als doel als één KNVB te gaan acteren. De eerste stap was de formatie van een gezamenlijke zevenkoppige directie, waarbij een herijking heeft plaatsgevonden op de verdeling van de directieportefeuilles. Hierbij vinden processen van amateur- en betaald voetbal zo veel mogelijk gezamenlijk plaats, dit om de onderlinge samenwerking en efficiency te vergroten. De directie van de KNVB bestaat per 1 juli 2019 uit: Jan Dirk van der Zee, Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma, Art Langeler, Jean-Paul Decossaux, Meta Römers en Ron Francis.