KNVB Jaarverslag 2020/'21

Organisatie

In dit verslag zijn alleen medewerkers met een vaste arbeidsomvang (fulltime / parttime) opgenomen. Medewerkers met een flexibel arbeidscontract zijn uitgesloten in dit verslag (onder wie oproepkrachten, spelers nationale elftallen, auditoren, (assistent-) scheidsrechters betaald voetbal).


Dit boekjaar toont een daling van het aantal medewerkers (headcounts) ten opzichte van seizoen 2019/'20 (van 516 naar 496). Deze daling komt door maatregelen in relatie tot de coronacrisis. Hierbij valt te denken aan het niet verlengen van tijdelijke contracten en het zoveel mogelijk intern opvullen van vacatures die zijn ontstaan door vertrek op eigen verzoek.


Aantal medewerkers


Toelichting bij grafiek: In het Financieel Jaarverslag wordt de term FTE gehanteerd; het aantal FTE komt niet overeen met het aantal medewerkers. FTE is een volledige formatieplaats en kan ook ingevuld worden door meerdere parttime medewerkers of medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding.

Verhouding man/vrouw

Verdeling dienstbetrekking

Verdeling soort arbeidsovereenkomst

Gemiddeld aantal dienstjaren

Verzuimpercentage (incl. zwangerschapgerelateerd verzuim)


Het ziekteverzuim is licht gedaald van gemiddeld 2,48% vorig seizoen naar 2,27% dit boekjaar. De KNVB blijft daarmee opnieuw ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,0% (bron: CBS, branche cultuur, sport en recreatie, Q1 2021).

Medewerkers

Corona

Lees verder

Medewerkers

Diversiteit en inclusie

Lees verder

Medewerkers

Kern­waarden

Lees verder

Medewerkers

Nieuwe autopartner

Lees verder

Organisatie

Governance

Lees verder

Medewerkers

Performance­cyclus

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Corona

Ook dit seizoen heeft de coronapandemie grote impact op onze medewerkers.


 Voor een aantal collega’s ligt het werk nog steeds zo goed als stil, zoals bij Ticketing en Tuchtzaken. Het Klussenbord waar medewerkers zich kunnen melden voor allerlei werk, wordt veelvuldig gebruikt. Daarnaast zetten we veel collega’s tijdelijk in bij projecten als EURO 2020 en FEURO 2022.  

De meeste afdelingen werken ook dit seizoen volledig thuis. Vanuit HR houden we aandacht voor onderlinge verbondenheid. Net als vorig seizoen is er behoefte aan communicatie en contact, en leveren afdelingen en de directie hier hun bijdrage aan. Daarnaast introduceren we de ‘KNVB Chatroulette’; dit zijn 'toevallige’ online koffiemomenten met random collega’s. Ook organiseren we een themasessie voor leidinggevenden over hoe je op afstand in contact blijft met elkaar. 


Corona heeft opnieuw invloed op de personele keuzes die we maken. We beoordelen kritisch of het openstellen van een vacature noodzakelijk is of dat we deze (tijdelijk) intern kunnen opvullen. Verder maken we maximaal gebruik van de ketenregeling bij het aangaan van een contractverlenging. Hierbij verliezen we de langere termijn niet uit het oog. De primaire processen moeten zoveel mogelijk doorlopen.


Werken na corona 

We denken na over de vraag hoe we werken zien na corona. Iedereen ziet de voordelen van een werkplek thuis, maar hoe creëren we een goede balans tussen prettig en efficiënt thuis werken én verbinding houden met het team en organisatie?


In verschillende subgroepen bespreken we dit thema en formuleren we een gezamenlijke visie op het toekomstige werken. Ook stellen we samen met de OR een thuiswerkbeleid op. Als alle coronabeperkingen zijn opgeheven, gaan we werken in een hybride vorm, waarin thuis, kantoor maar ook andere plekken (zogenoemde hubs), als werkplek of ontmoetingsplek kunnen dienen. Veel moet nog worden uitgewerkt, maar zeker is wel dat we niet meer teruggaan naar de oude situatie waarbij de meeste collega’s alle dagen naar kantoor gingen.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Diversiteit en inclusie

Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij de KNVB en altijd zichzelf kan zijn. Dat onze leden zich herkennen in, en zich vertegenwoordigd voelen door de KNVB. Om dit te bereiken willen we meer divers en inclusiever worden. Het is onze overtuiging dat als we met meer verschillende blikken naar het voetbal kijken we een vollediger beeld hebben en tot betere besluiten kunnen komen voor het voetbal. De KNVB Directie heeft een forse ambitie voor de komende jaren neergelegd. We hebben zowel kwantitatieve en kwalitatieve doelen opgesteld, werken aan verbeteringen van onze HR-bedrijfsprocessen, kijken naar de (fysieke) toegankelijkheid van onze organisatie en gaan verder met het vergroten van het inclusief denken en handelen van medewerkers. Dit laatste doen we vooral door trainingen en workshops. We halen het gevoel van inclusiviteit onder onze medewerkers op via een onafhankelijk medewerkersbelevingsonderzoek en kijken op basis hiervan waar ruimte voor verbetering is om dit gevoel te vergroten.
 
Om onze doelstellingen te waarborgen hebben we een manager diversiteit en inclusie aangesteld, werken we nauw samen met experts buiten de KNVB en is er een interne stuurgroep aangesteld.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Nieuwe autopartner

In Volkswagen vinden we een nieuwe autopartner. Volkswagen is partner van de fans en ook duurzaamheidspartner van de KNVB. Wat betreft dat laatste: samen willen we onze duurzaamheidsambitie verwezenlijken. Door voetballers en toeschouwers in het amateurvoetbal en bij Oranje te stimuleren om minder CO2 uit te stoten. Dat kan door samen naar wedstrijden te rijden en waar mogelijk zelfs de auto te laten staan. Dit seizoen rijden al onze buitendienstmedewerkers een Volkswagen ID3 business. Een mooie stap in het elektrificeren van ons wagenpark.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Kernwaarden

We starten met ‘De KNVB – dat zijn wij!’, het introductieprogramma van onze nieuwe kernwaarden gedreven, verbindend en vernieuwend. Via (mailing)updates informeren we medewerkers hierover. Verder houden we medewerkersessies om te leren van andere organisaties op dit thema en zijn we op afdelingsniveau met elkaar in gesprek over hoe je de kernwaarden overbrengt in de communicatie. Via GoodHabitz kan iedere medewerker zichzelf online trainen op de kernwaarden of andere cursussen volgen.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Performance­cyclus

We beginnen met het gebruik van een nieuw systeem voor onze performancecyclus. Iedere medewerker kan via deze tool zijn/haar eigen prestatie- en ontwikkeldoelen vastleggen, de status van de doelen monitoren en hierover in gesprek gaan met de leidinggevende of de omgeving (360 graden feedback). Het seizoen sluiten we af met een evaluatiegesprek tussen leidinggevende en medewerker, waarin we gezamenlijk terugkijken op de afgelopen maanden en de ontwikkeling van de medewerker. Voor de komende performancecyclus introduceren we een ‘ontwikkelgesprek’ voor alle medewerkers, en zullen we leidinggevenden verder toerusten op het gebied van ontwikkelen en het groeien naar een lerende organisatie.

KNVB Jaarverslag 2020/'21

Governance

Bondsbestuur

Het bondsbestuur is het hoogste bestuurlijke college van de KNVB. Het bondsbestuur is met inachtneming van de beperkingen van de Statuten, het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement Betaald Voetbal belast met het besturen van de KNVB en legt verantwoording af aan de bondsvergadering. 

De KNVB bestaat uit twee secties: het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Beide secties hebben een eigen bestuur, toezichthoudend orgaan en algemene vergadering.


Het bondsbestuur bestaat sinds 7 november 2017 uit drie leden, te weten: 

  • een voorzitter (de bondsvoorzitter)
  • twee leden: de directeur (-bestuurder) amateurvoetbal (voorzitter bestuur amateurvoetbal) en de directeur (-bestuurder) betaald voetbal (voorzitter bestuur betaald voetbal).

Tijdens de verslagperiode bestaat het bondsbestuur uit Just Spee (bondsvoorzitter), Eric Gudde (directeur betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal). Vergaderingen van het bondsbestuur worden bijgewoond door Gijs de Jong (secretaris-generaal).


De Raad van Commissarissen Betaald Voetbal (RvC BV) herbenoemt Eric Gudde per 14 december 2020 in zijn functie van directeur (voorzitter bestuur) betaald voetbal tot 1 oktober 2021 vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd. Met deze herbenoeming is Gudde gelijktijdig voor deze periode herbenoemd als lid van het bondsbestuur. Marianne van Leeuwen wordt aangesteld om per 1 september 2021 de rol van directeur (voorzitter bestuur) betaald voetbal van Eric Gudde over te nemen.


De Raad van Toezicht amateurvoetbal (RvT AV) herbenoemt Jan Dirk van der Zee per 14 december 2020 voor een periode van drie jaar in zijn functie van directeur-bestuurder amateurvoetbal. Ook Van der Zee is hiermee gelijktijdig voor deze periode herbenoemd als lid van het bondsbestuur.


Raad van commissarissen betaald voetbal

De Raad van Commissarissen betaald voetbal (RvC BV) is het toezichthoudend orgaan van de sectie betaald voetbal. Tijdens de verslagperiode bestaat de RvC BV uit Jan Smit (voorzitter), Han Berger, Elsemieke Havenga-Hillen, Niek Jan van Kesteren en Jeroen Slop.


Zoals afgesproken bij zijn benoeming op 4 september 2017 is Jan Smit (voorzitter) definitief aftredend op de najaarsvergadering van 2020. Gelet op de onzekere tijden vanwege COVID-19 stemt de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) op 18 juni 2020 in met het voorstel hem op de najaarsvergadering van 2020 voor een korte periode te herbenoemen, zodat in deze crisistijd de rust op dit front bewaard blijft. Overeenkomstig dit besluit herbenoemt de AVBV op 14 december 2020 Smit tot 1 september 2021. Ook stelt de vergadering een commissie samen met de opdracht een voordracht te doen voor benoeming van zijn opvolger op de voorjaarsvergadering van 2021. Op basis van het unanieme advies van deze commissie benoemt de AVBV op 18 juni 2021 op voordracht van de RvC BV Jan Albers per 1 september 2021 tot voorzitter van de RvC BV.


Algemene vergadering betaald voetbal

De algemene vergadering van de sectie betaald voetbal (AVBV) bestaat uit 34 afgevaardigden van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s), twee door de centrale spelersraad aangewezen stemgerechtigden en één door de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigde. Gezamenlijk met het bestuur betaald voetbal (Eric Gudde en Jean Paul Decossaux) en de Raad van Commissarissen betaald voetbal is de Algemene Vergadering Betaald Voetbal verantwoordelijk voor de strategische koers van het betaald voetbal.


Raad van toezicht amateurvoetbal

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de sectie amateurvoetbal. De Raad van Toezicht ondergaat dit seizoen geen wijziging en bestaat uit vijf leden: Pier Eringa (voorzitter), Jos Vranken, Tjienta van Pelt, Hassan Bettani en Albert van Wijk. Op de najaarsvergadering wordt een voorstel gedaan voor de herbenoeming van Pier Eringa en Jos Vranken (beide zijn herbenoemd) voor een volgende periode van drie jaar.


Ledenraad amateurvoetbal

De ledenraad amateurvoetbal is de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal en bestaat uit 30 leden. Zij worden eens in de drie jaar gekozen door de verenigingen en de leden van de KNVB. De ledenraadsleden zijn zo de verbinding tussen de 1,2 miljoen leden, de 3000 verenigingen en de KNVB. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal. Alle 30 leden van de ledenraad maken ook deel uit van de bondsvergadering. Die vormen zij samen met 30 collega’s vanuit de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal. In oktober 2019 kiezen drie kieskringen een nieuw ledenraadslid. Dit zijn: Eelco Bruinsma (kieskring 2), Sander Veld (kieskring 3) en Remko de Jong (kieskring 28). Tussentijdse verkiezingen zijn nodig omdat drie ledenraadsleden voortijdig zijn teruggetreden.


Vergadering van Toezichthouders

De Raad van Toezicht amateurvoetbal en de Raad van Commissarissen betaald voetbal vormen gezamenlijk de Vergadering van Toezichthouders. Zij komen een aantal keer per seizoen bijeen. Daarmee wordt ook vanuit het oogpunt van toezicht bijgedragen aan de eenheid binnen de KNVB.


Directie

De KNVB heeft één directie waarbinnen de processen van amateur- en betaald voetbal zoveel mogelijk gezamenlijk en in afstemming gestuurd worden. De directie van de KNVB bestaat per 1 juli 2020 uit: Jan Dirk van der Zee, Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma, Art Langeler, Jean-Paul Decossaux, Meta Römers en Ron Francis. Aan het einde van het verslagjaar vertrekt Art Langeler. Zijn positie wordt per 1 juli ingenomen door Marcel Lucassen. In de AVBV van 18 juni is besloten dat Marianne van Leeuwen per 1 september Eric Gudde opvolgt als directeur betaald voetbal.


Goed sportbestuur

In lijn met de principes van ‘goed sportbestuur’ is binnen de KNVB voor alle besturen een reglement opgesteld. Datzelfde geldt voor de toezichthoudende organen van de KNVB. Deze reglementen worden geactualiseerd en in november 2020 vastgesteld en gepubliceerd op KNVB.nl.