Hoe Gekomen tot het besluit?

HOE GEKOMEN TOT HET BESLUIT?

Mei 2016 jl. heeft de KNVB het onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen voor pupillen afgerond en het onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen, opgeleverd. De belangrijkste aanbeveling is de noodzaak tot aanpassing van het huidige voetbalaanbod voor pupillen, willen we optimaal (blijven) voldoen aan het doel: optimaal spelplezier en ontwikkeling. De KNVB heeft dan ook de ambitie uitgesproken om vanaf het seizoen 2017/’18 de nieuwe wedstrijdvormen in te voeren en de uitvoering samen met de verenigingen te doen. Zij weten vanuit de praktijk precies wat wel en niet werkt en die inzichten zijn meegenomen in de besluitvorming. 
Lees meer

In de eerste helft van het seizoen 2016/’17 heeft de KNVB ingezet op het informeren van verenigingen over de aanleiding om te komen tot de voorgestelde vernieuwing en wat dit betekent voor verenigingen. Daarnaast is aan de verenigingen gevraagd om een actieve bijdrage te leveren door het testen van de nieuwe wedstrijdvormen en te helpen met het invullen hiervan.

Om als KNVB antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de aanpassing van de nieuwe wedstrijdvormen het beste vorm gegeven kan worden, hebben verenigingen op diverse manieren input kunnen leveren.

SEIZOEN 2017/’18

De nieuwe wedstrijdvormen en de bijbehorende nieuwe spelregels zullen gefaseerd over twee seizoenen worden ingevoerd. Vanaf het seizoen 2017/’18 start de KNVB met het invoeren van de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor pupillen onder 8 en onder 9 jaar. Daarnaast adviseert de KNVB om de allerjongste beginnende voetballertjes de 2 tegen 2 wedstrijdvorm en pupillen onder 7 de 4 tegen 4 wedstrijdvorm te gaan spelen. Het volledige overzicht.

SEIZOEN 2018/’19

De KNVB introduceert vanaf het seizoen 2018/’19 ook de 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen onder 10 en de 8 tegen 8 wedstrijdvorm voor pupillen onder 11 en onder 12. Ook de wedstrijdvormen van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi worden vanaf seizoen 2018-2019 aangepast naar de nieuwe wedstrijdvormen.

Voorzitterscongres

16 en 17 september 2016

ROADSHOWS

19 SEPTEMBER T/M 14 OKTOBER 2016

Pilots en praktijkbijeenkomsten

oktober t/m november 2016

Er ligt veel kennis bij de mensen die zich (dagelijks) bezighouden met pupillenvoetbal. Daarom heeft de KNVB verenigingen gevraagd om te helpen de nieuwe wedstrijdvormen in te vullen door zelf te testen. Enerzijds door (alleen of samen met andere verenigingen) pilots te organiseren. Anderzijds door verenigingen de mogelijkheid te bieden te komen kijken bij een praktijkbijeenkomst van de KNVB. Lees meer

onderzoek blauw research

december 2016 / januari 2017

Het overgrote deel van de betrokkenen bij pupillenvoetbal omarmt de algemene visie waarbij we het kind centraal stellen. 82% van de deelnemers aan het haalbaarheidsonderzoek van Blauw research geeft aan het eens te zijn met de doelstelling van de KNVB om te streven naar optimaal spelplezier en ontwikkeling voor kinderen. Meer over het onderzoek

informeren verenigingen

vanaf 26 januari 2017

pilots en praktijkbijeenkomsten

Tijdens deze pilots en praktijkbijeenkomsten zijn verschillende kaders getest. Verenigingen die een pilot bij de KNVB hebben aangemeld en/of aanwezig waren bij een praktijkbijeenkomst hebben de mogelijkheid gekregen om hun terugkoppeling hierop te geven via een online enquête. Mede op basis van deze input zijn de openstaande kaders ingevuld. Bij het invullen hiervan zijn de keuzes van de respondenten als uitgangspunt gebruikt. Ook heeft het onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen en de visie van de KNVB laten meewegen in het besluit. Voor de inhoudelijke invulling van de kaders, zie de pagina per wedstrijdvorm.

onderzoek Blauw Research

December/januari 

Naast de bereidwilligheid om te veranderen, hebben verenigingen ook zorgen geuit over met name de praktische aandachtspunten, die volledige invoering per seizoen 2017/’18 ingewikkeld maken. In het onderzoek geeft ruim de helft van de verenigingen (55%) aan dat het voor hen (waarschijnlijk) haalbaar is om in het volgend seizoen met alle teams te starten met de nieuwe wedstrijdvormen. Hoewel een meerderheid van de verenigingen inschat dat volledige invoering haalbaar is, is er toch gekozen voor gefaseerde invoering. Enerzijds omdat de meerderheid niet overtuigend genoeg is, anderzijds omdat de voorkeur van verenigingen, ondanks de haalbaarheid, toch uitgaat naar gefaseerde invoering. Verenigingen hebben daarbij de voorkeur uitgesproken om per seizoen 2017/’18 te starten met de jongste leeftijdscategorieën (O.8 en O.9). Dit betekent een gefaseerde invoering van de nieuwe wedstrijdvormen, verspreid over de aankomende 2 seizoenen, startend met onder 8 en onder 9 vanaf 2017/’18.

Competitieaanbod

Het competitieaanbod voor pupillen ziet er vanaf komend seizoen als volgt uit.

*medio 2017/’18 volgt een evaluatie van de nieuwe wedstrijdvormen en de ervaring met de nieuwe spelregels.

6 tegen 6

onder 8 en onder 9 jaar

De KNVB start in het seizoen 2017/’18 met het aanbieden van een competitie voor de 6 tegen 6 wedstrijdvorm voor pupillen onder 8 en onder 9 jaar. De competities zullen door de KNVB worden gefaciliteerd waarbij verenigingen zich vrij kunnen inschrijven. In heel Nederland wordt voor alle pupillen een zogenaamde geboortejaarcompetitie en eenzelfde voetbalpakket (aantal wedstrijden) aangeboden. Lees meer

Advies

2 tegen 2

onder 6 jaar

Voor de allerjongste kinderen (4 of 5 jaar) die voor het eerst in aanraking komen met voetbal, adviseert de KNVB om te spelen in een 2 tegen 2 wedstrijdvorm. In deze wedstrijdvorm komen de kinderen veel aan de bal, scoren ze veel en hebben een hoge betrokkenheid bij het spel. Deze wedstrijdjes worden bij voorkeur in toernooivorm (met een wisselende teamsamenstelling), intern op de club of met (buurt)verenigingen, georganiseerd. De KNVB organiseert geen competitie voor deze categorie. Lees meer

Advies

4 tegen 4

onder 7 jaar

De KNVB adviseert om mini-pupillen onder 7 jaar te laten spelen in een 4 tegen 4 wedstrijdvorm. Voor deze doelgroep kunnen verenigingen zelf, intern op de eigen accommodatie of onderling binnen de regio, wedstrijden organiseren in toernooivorm. Bij voorkeur worden de pupillen bij iedere wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds andere teams ontstaan. Indien een vereniging niet in staat is om dit zelf te organiseren kunnen zij, door de KNVB in samenwerking met ING, ondersteund worden bij het organiseren van dit aanbod. Daarnaast blijft de KNVB competities aanbieden waarvoor de verenigingen zich op de gebruikelijke manier kunnen blijven inschrijven. Lees meer