KNVB Jaarverslag 2019/'20

Organisatie

In dit verslag zijn enkel medewerkers met een vaste arbeidsomvang (fulltime / parttime) opgenomen. Medewerkers met een flexibel arbeidscontract zijn uitgesloten in dit verslag (onder wie oproepkrachten, spelers nationale elftallen, auditoren, (assistent-) scheidsrechters betaald voetbal).


Dit boekjaar toont een stijging van het aantal medewerkers (headcounts) ten opzichte van seizoen 2018/'19 (van 491 naar 516). Deze stijging komt onder meer door het aannemen van medewerkers voor een aantal grote projecten (vrouwenarbitrage, Voetlab, ELO). Daarnaast speelt het omzetten van nulurencontracten naar parttime dienstverbanden naar aanleiding van het invoeren van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een rol. Door deze nieuwe wet zijn we verplicht om een oproepkracht na 12 maanden dienstverband een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.


Het ziekteverzuim is nagenoeg gelijk gebleven: van gemiddeld 2,38% vorig seizoen naar 2,48% dit boekjaar. De KNVB blijft daarmee opnieuw ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,2% (bron: CBS, branche cultuur, sport en recreatie, Q1 2020). 


In de cao Sport hebben sociale partners afgesproken dat minimaal 1% van de totale loonsom wordt besteed aan opleidingen, inzetbaarheid en deskundigheidsbevordering. De KNVB hecht zeer aan de ontwikkeling van zijn medewerkers en begroot daarom ruimer voor personeelsopleiding. Dit boekjaar is het budget opnieuw niet volledig opgegaan, maar voldoen we wel nog steeds aan de gestelde norm vanuit de cao. 

Aantal medewerkers


Toelichting bij grafiek: In het Financieel Jaarverslag wordt de term FTE gehanteerd; het aantal FTE komt niet overeen met het aantal medewerkers. FTE is een volledige formatieplaats en kan ook ingevuld worden door meerdere parttime medewerkers of medewerkers met een flexibele arbeidsverhouding.

Verhouding man/vrouw

Verdeling dienstbetrekking

Verhouding soort arbeidsovereenkomst

Gemiddeld aantal dienstjaren

Wanneer de impact van de Coronamaatregelen naar het einde van het seizoen steeds duidelijker wordt, zet de directie (gesteund door de NOW-regeling vanuit de overheid) in op baanbehoud

Medewerkers

HR-beleid en projecten

Lees verder

Medewerkers

Governance

Lees verder

KNVB Jaarverslag 2019/'20

HR-Beleid en projecten

De afdeling HR heeft dit seizoen verder gewerkt aan een aantal lopende grote projecten: de creatie van het functiehuis, het opzetten van een nieuw beloningsbeleid, de aanscherping van het beoordelingsbeleid en het uitvoeren van een medewerker belevingsonderzoek. Daarnaast hadden de maatregelen rondom corona hun uitwerking op activiteiten van de gehele organisatie.


HR-projecten

In het seizoen 2017/’18 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd met als doel om als één KNVB te gaan acteren. Ook is het belangrijk om wendbaarheid te creëren in het personeelsbestand en arbeidsvoorwaarden op te stellen die passen bij wat er elders in de markt voorhanden is.


Dat hebben we concreet gemaakt in de vorm van een overzichtelijke groepering van de ongeveer 300 functies die binnen de KNVB bestaan. Er zijn tientallen werksessies gehouden met leidinggevenden om te komen tot goede beschrijvingen van de nieuwe functiefamilies. Alle functies binnen de KNVB zijn zoveel mogelijk geclusterd en ondergebracht in 19 families.


Aansluitend is een benchmark uitgevoerd om te zien hoe de KNVB zich in arbeidsvoorwaarden verhoudt tot de markt. In vergelijking tot een ‘peer group’ van andere vergelijkbare organisaties blijkt de KNVB qua financiële arbeidsvoorwaarden een marktconforme werkgever te zijn, met een positie die bijna op de mediaan valt. Een mooie plek die geen aanleiding geeft om veel aan de salarispositie te doen. De KNVB staat voor een faire beloning, maar wil zich als werkgever onderscheiden op andere vlakken (flexibele werktijden, balans werk-privé, sportprogramma en natuurlijk het voetbal zelf).


Daarnaast is de beoordelingssystematiek aangepakt, waarbij zowel wordt gekeken naar het beleid als het systeem. De medewerkers, leidinggevenden en directieleden zijn gevraagd naar hun mening over de bestaande performancecyclus. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen, waaronder het aanpassen van de cyclus naar het voetbalseizoen in plaats van kalenderjaren.


De medezeggenschap heeft zich in meerdere sessies verdiept in alle onderwerpen en, vlak voordat het seizoen 2019/'20 ten einde liep, akkoord gegeven. 

Medewerker belevingsonderzoek (MBO)

In november 2019 hebben we opnieuw een 'medewerker belevingsonderzoek' laten uitvoeren door Bureau SAMR. Medewerkers zijn zeer tevreden over het werken bij de KNVB en beoordelen dit met een 7,8. De tevredenheid is met 0,4 gestegen ten opzichte van de meting in 2017 en daar zijn we blij mee. Maar liefst 77% van de respondenten geeft aan hoog gemotiveerd te zijn. Redenen hiervoor zijn: de combinatie van passie met werk, de collega’s en de maatschappelijke betekenis van de KNVB.


Aandachtspunten vanuit het onderzoek zijn waardering, onderlinge communicatie en het geven van feedback. Deze punten zullen komend seizoen aan bod komen bij de invoering van de nieuwe beoordelingssystematiek. De resultaten zijn in de organisatie gedeeld en op afdelingsniveau met elkaar besproken. Waar nodig zijn we met afdelingen een verdiepingstraject gestart.

 

Corona

Voor medewerkers heeft de coronapandemie grote impact. Voor veel collega’s is het werk stil komen te liggen, zoals bij de afdelingen Ticketing en Tuchtzaken. Er is een klussenbord opgezet waar medewerkers zich kunnen melden voor allerlei werkzaamheden. Ook het thuiswerken, veelal met kinderen op de achtergrond, geeft een heel nieuwe dimensie aan het werk. Er is veel behoefte aan communicatie en contact, en veel afdelingen en ook de directie hebben hier hun bijdrage aan geleverd via Teams-vergaderingen, (mailing)updates en webinars.


Het heeft ook geleid tot het besef dat we goed in staat zijn om op afstand te werken. Het heeft ook veel goede kanten zoals minder reistijd en reiskosten en meer tijd en contact thuis. Daar willen we zeker de vruchten van plukken in een toekomstige, nog te ontwikkelen, nieuwe visie op ‘werk’.


Corona heeft ook invloed op de personele keuzes die we maken. We beoordelen onder meer kritisch of het openstellen van een vacature noodzakelijk is en we maken maximaal gebruik van de ketenregeling bij het aangaan van een contractverlenging. Uiteraard verliezen we hierbij de langere termijn niet uit het oog; primaire processen moeten zoveel als mogelijk doorlopen. 

KNVB Jaarverslag 2018/'19

Governance

Verenigings­structuur KNVB

De verenigingsstructuur van de KNVB ziet er als volgt uit:Bondsbestuur

Just Spee start op 17 december 2019 als nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. Hij volgt Michael van Praag op die op de bondsvergadering van 16 december 2019 aftreedt. Naast de bondsvoorzitter nemen Eric Gudde (directeur betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) zitting in het bondsbestuur. Gijs de Jong (secretaris-generaal) woont de vergaderingen van het bondsbestuur bij. 


Raad van Commissarissen betaald voetbal

De Raad van Commissarissen betaald voetbal (RvC BV) is het toezichthoudend orgaan van de sectie betaald voetbal. In het seizoen 2017/’18 is een nieuwe vijfkoppige RvC BV benoemd bestaande uit Jan Smit (voorzitter), Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Erik Mulder. Erik Mulder is op 15 juni 2019 tussentijds afgetreden. Op die datum ging hij bij FC Groningen aan de slag als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV) van 22 mei 2019 is Jeroen Slop per 1 juli 2019 in deze vacature benoemd. Jeroen Slop was tot die datum financieel directeur van Ajax, een functie die hij ruim twintig jaar heeft vervuld.

 
Conform het aftreedrooster zijn op de AVBV van 3 december 2019 Elsemieke Havenga en Jeroen Slop aftredend. Beiden zijn op deze vergadering voor een periode van drie jaar herbenoemd.


Zoals afgesproken bij zijn benoeming op 4 september 2017 is Jan Smit (voorzitter) definitief aftredend op de najaarsvergadering in 2020. Gelet op de huidige onzekere tijden heeft de Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 18 juni 2020 ingestemd met het voorstel Jan Smit op de najaarsvergadering voor een korte periode (tot 1 september 2021) te herbenoemen zodat in deze crisistijd de rust op dit front bewaard blijft. Op de najaarsvergadering zal een commissie worden samengesteld die een voordracht zal doen voor benoeming van zijn opvolger op de voorjaarsvergadering 2021. 

Algemene vergadering betaald voetbal

De algemene vergadering van de sectie betaald voetbal (AVBV) bestaat uit 34 afgevaardigden van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s), twee door de centrale spelersraad aangewezen stemgerechtigden en één door de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigde. Gezamenlijk met het bestuur betaald voetbal (Eric Gudde en Jean Paul Decossaux) en de Raad van Commissarissen betaald voetbal is de Algemene Vergadering Betaald Voetbal verantwoordelijk voor de strategische koers van het betaald voetbal.


Raad van Toezicht amateurvoetbal

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de sectie amateurvoetbal. De Raad van Toezicht is afgelopen seizoen niet gewijzigd in samenstelling en bestaat uit vijf leden: Pier Eringa (voorzitter), Jos Vranken, Tjienta van Pelt, Hassan Bettani en Albert van Wijk. Op de najaarsvergadering wordt een voorstel gedaan voor de herbenoeming van Albert van Wijk (Albert is herbenoemd) voor een volgende periode van drie jaar.


Ledenraad amateurvoetbal

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het amateurvoetbal een nieuwe ledenraad. Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hun in de ledenraad amateurvoetbal komt te zitten. Uit ruim 80 kandidaten zijn 30 mensen gekozen. De ledenraad amateurvoetbal is de algemene vergadering van de sectie en zorgt ervoor dat de sectie amateurvoetbal binnen de KNVB dicht bij de verenigingen en leden staat. Gezamenlijk met de directeur-bestuurder amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee, en de Raad van Toezicht is de ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van het amateurvoetbal.


Vergadering van Toezichthouders

De Raad van Toezicht amateurvoetbal en de Raad van Commissarissen betaald voetbal vormen gezamenlijk de Vergadering van Toezichthouders. Zij komen een aantal keer per seizoen bijeen. Daarmee wordt ook vanuit het oogpunt van toezicht bijgedragen aan de eenheid binnen de KNVB.


Organisatie­structuur KNVB

De interne organisatiestructuur van de KNVB ziet er als volgt uit:Code Goed Sportbestuur

In het seizoen 2017/’18 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd, met als doel om als één KNVB te gaan acteren. De KNVB conformeert zich sinds die tijd aan de Code Goed Sportbestuur. De Code Goed Sportbestuur is gericht op het professionaliseren van de organisatie en juiste wijze inrichten van verantwoordelijkheden/bevoegdheden en (besluit)processen. Hierbij is specifiek aandacht voor Good governance waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen (kwaliteit en professionaliteit van) het bestuur, het toezicht en de verantwoording richting de achterban.De eerste stap is de formatie van een gezamenlijke zevenkoppige directie, waarbij een herijking heeft plaatsgevonden op de verdeling van de directieportefeuilles. Hierbij vinden processen van amateur- en betaald voetbal zoveel mogelijk gezamenlijk plaats, dit om de onderlinge samenwerking en efficiency te vergroten. De directie van de KNVB bestaat per 1 juli 2019 uit: Jan Dirk van der Zee, Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma, Art Langeler, Jean-Paul Decossaux, Meta Römers en Ron Francis.